Menu

Documenten

Document R-1508-14-7906-27r

Wouter Jan Wouters eenen huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerten hem toebehoerende vier loepensaet vel circiter (of daar omtrent) begrepen ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten die Hasselt tusschen die ghemeijn straet deen sijde ende met d eenen eijnde ende tusschen erffgenaem Aert Bonten met haer kinder dander sijde ende tusschen erffe Haijwich Reijnken Crillaerts dochter met d anderen eijnde, noch eenen acker landts vi lopensaet gelegen aldaer tusschen die ghemeijn straet deen sijde ende met d eene eijnde ende tusschen erffgenamen die weduwe Aerts Bonten met hoer kinderen dander sijde, ende tusschen Haijwich Reijnken Crillaerts dochter met den anderen eijnde, noch een stuck lants ghelegen inde parochie voers in die Stockhasseltsche Acker iii loopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrepen, tusschen erffe Gherit Jan Meeus zoen deen sijde ende tusschen erffe Claus Wouter Huijben zoen dander sijde hoedende met den eene eijnde aen erffe Gerit Jan Wouters zoen ende met den ander eijnde aen die ghemeijn straet, soe hij zeede, supportavit (heeft overgegeven) Cornelis zoen Wouter Jan Wouters met affgaen ende vertijen als dat behoerlick ende recht is ende heeft geloeft Wouter vercoeper voers op hem ende alle sijn goeden die hij nu heeft ende namaels hebben ende vercrijgen mach Cornelis coeper voers te waren als men erven schuldich is te waren ende allen commer ende calaengien aff te doen den selven vuijtghenomen ii mud roggen erffpachts ende de gront chijns daer uit te vergelden ende dese voers goeden en sal Cornelis niet eer aenvaerden voers dat sijn vader ende moeder off enich van hen beijden afflivich worden zijn, ende die vuijtcamer en sal hij oeck niet eer aenvaerden dan ter lester doot ende een koe ghestalt date v april scabini Aelwijns, ende Eelen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832