Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1508-14-7908-35r

Cont sij enijeghelijcken want Jan Adriaens Smolders zoen wittelijcken gecocht ende vercregen hadde een stuck lands ii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch gheijten die Teetenbraeck tegen die wittige kijnderen wilner (wijlen) Jan Jacops zoen van Son, op welck stuck lands voers Jannen voers op ghegroet ende benoept waert twee penningen erffchijns den heer van Tilborch daer uit te vergelden nae inhout sijne scepenen brieff daer voer aff ghemaeckt etc hier om is ghestaen voer ons scepenen onderghescreven Gherit Herman Heijsten zoen ut tutor (als voogd) Aleijte sijns wijffs dochter wilner Jan Jacops zoen van Son voers ende heeft ontfangen? ende aenghenomen jaerlijcken ende erffelijcken te gelden ende te betalen die voers twee penningen erffchijns den heer van Tilborch et promisit super se et bona sua (en heeft beloofd op zich en zijn goederen) die voers twee daer alsoe te gelden ende te betalen datten voers Janne Adriaen Smolders zoen nimmermeer crot hijnder off scaij aff comen en sal op sijn erffe ofte goeden ende alle commer daer op comende aff te doen date x junij scabini Aelwijns, Vessem anno viii.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832