Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1509-14-7907-21r

Jan Peter Meeus een stuck erffs viiiii loepensaet ende een vierdevaet ende twee roeijen mette maten gemeten hem toebehorende gelegen inder parochie van Tilborch ter stede geheiten Craeijven tussen erffe Embrecht Eelkens deen sijde ende tussen erffe Jans van Spaendonck dander sijde hoedende metten eenen eijnde aen erffe Jan Sijmons ende met meer anderen ende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet als hij zeede supportavit (heeft overgegeven) Embrecht Eelen Mutsaerts met affgaen ende vertien als ghewoenlic ende recht is, et promisit warandiam more solito (en heeft hij beloofd te waren zoals gebruikelijk) ende commer van sijne wegen aff te doen, excepto (behalve) xvii loepen rogge erffpachts den Heijligen Geest van Tilborch daer uit te vergelden ende noch ii stuijvers ende i penninck chijns aende heer van Tilborch daer uit te vergelden datum et scabini voers (xxvi decembris anno 9 scabini Aelwijns Vessem).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832