Menu

Documenten

Document R-1509-14-7907-26v

Embrecht sone wilner (wijlen) Eerit Mutsaerts promisit ut debitor principalis (heeft beloofd als hoofdschuldenaar) hem te gelden ende te geven Janne Peter Willems eene jaerlijcken ende erffelijcken pacht van eene mud roggen allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van eenen stuck erffs gelegen tot weijen ix lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen ende begrepen gelegen inder parochie van Tilborch ter plaetsen geheiten dat Craeijven tussen erffe Jan van Spaendonck met sijne kinderen aen deen sijde ende tussen erffe Embrechts voers aen dander sijde hoedende metten eenen eijnde aen erffe Gherit Hermans ende metten anderen eijnde aen die gemeijn straet aldaer als hij zeede, ende heeft hij overgegeven ende opgedragen als ghewoenlick ende recht is, ende heeft geloeft Embrecht vercoper voers ut debitor principalis super se sua bona (als hoofdschuldenaar op zich en zijn goederen) dit mud rogge erfpachts voers te ware alsmen erfpacht sculdich is te waren ende dat onderpant voers altijt goet seker ghenoech ende waeldoegen te maken als voer die vergeldinge vande mud rogge erfpachts voers scabini Vessem sWijsen date 1 martij anno 9.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832