Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1509-14-7907-4r

Jan sone wilner (wijlen) Aert Oeijen een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerten hem tobehorende viiii loepensaet ende een vierdevaet ende ii roeij metter maten ghemeten ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheiten dat Craeijven tussen erffe Ariaen Eelen Mutsaerts deen sijde, ende tussen erffe Embrecht Eelen Mutsaerts dander sijde hoedende met den eene eijnde aen de erffe die weduwe Alit Gherit Jansz met haren kinderen, streckende tott ghemeijnder straten toe geheijten die Craeijvenssestraet Item hiertoe noch een stuck erfs gelegen aldaer tiendalff loepensaet ende xiiii roeij metter mate tussen erffe Embrechts voers deen sijde ende tussen erffe Sijmons soen van Maerl ende tussen erffe Jans van Spaendonck met sijne kinderen dander sijde, hoedende metten eene eijnde aen die weduwe voirs ende Gherit Herman Heijsten zoen, streckende totte ghemeijnder straten toe voers Item hier toe noch een stuck erffs gelegen aldaer iiiii loepensaet ende negendalff roeij ende een vierendeel van een roeijen metter maten tussen erffe Jans van Spaendonck met sijne kinderen voers deen sijde, ende tussen erffe Ariaen Eelen Mutsaerts voors ende Embrecht voers dander sijde, hoedende metten eene eijnde aen erffe Wouter Jan Wouters zoen ende dat ander eijnde aen die ghemeijn straet voers, als hij zeede supportavit (heeft overgegeven) Jan Peter Meeus zoen, et promisit (en heeft beloofd) Jan voirs ut debitor principalis super se et bona sua (als hoofdschuldenaar op zich en zijn goederen) deess erffe voers te waren als men erve sculdich is te waren, uijtghenomen dat Jan Peter Meeus zoen coeper voirs vuten erffe voirs sal ghelden ende betalen den Heijligen Geest van Tilborch xvii loepen roggen erfpachts, noch een halff mud rogge jaerlicx ende erffelicx pachts Aert vander Hoeven tot Oesterwijck noch een halff loepen roggen erfpachts den Persoen van Tilborch ende dese voers pachten tot Tilborch te leveren Item noch eene chijns van twee stuijvers ende eenen penning te betalen op de chijnsdach den heer van Tilborch, Item noch Lucas van Amerzoeij anderhalff hoen chijns Item noch de Heijligen Geest voirs eene Philipus penninck ende Jan coeper voers geloeft desen erffpacht ende erfchijns voers alsoe te gelden ende te betalen datter Jan vercoeper voirs hem ende sijn gaede tot eeuwige dagen ghene last, crot, hinder ofte scade off commer en sal ... toecomende tijd date xxiii aprilis, scabini Aelwijns ende Vessem.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832