Menu

Documenten

Document R-1510-14-7908-18v

Jan zoen wilner (wijlen) Jan Mutsaerts twe halff mudde roggen jaerlics ende erffelics pachs hem toebehoerende allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van verscheijdene onderpanden nae inhout verscheijdene scepenen brieven ende welck twee halff mudde roggen erfpachs voers Jannne voers aencomen ende verstorven sijn van Janne sijne vader alsoe hij seede ende welck een halff mud rogge erfpachs voers Janne sijne vader voers met recht van versterven aencomen ende verstorven is van Hillegonde weduwe wilner (wijlen) Denijs Lang Daneels zoen ende haeren kijnderen alsoe hij seede ende die voers Hillegont erffelic ghecocht ende ghecregen heeft van Gherid zoen wilner (wijlen) Sijmon Peters ut patet in literis de Tilborch (zoals blijkt uit brieven van Tilburg) Item dat ander halff mud rogge erffpachs voers heeft Jan sijn vader voers erfflic gecocht ende ghecregen van Gheerbrant zoen wilner (wijlen) Clauwaert Gheerbrants zoen ende die voers Gheerbrant erffelic ghecocht ende ghecregen heeft van Lauwreijs zoen wilner (wijlen) Lauwreijs Mutsaerts ut patet in literis de Tilborch (zoals blijkt uit brieven van Tilburg) supportavit (heeft overgegeven) Lauwreijs Eelen Mutsaerts zoen als momboir ende Eelen Peter Eelkens als toesiender tot behoeff de onmondige kijnderen Janne zoen wilner (wijlen) Jan Mutsaerts voers die Jan vercegen hadde bij Aleijten Eelen Peters simul cum literis et promisit (samen met de brieven en heeft beloofd) commer van sijne weege aff te doen date xxviii januarij scabini Beerthen en Aert

Lauwreijs als momboir ende Eelen als toesiender der kijnderen voers inde naeme der kijnderen voers daer sij voer gheloeft hebben etc allen alsulcken recht ende toeseggen als die kijnderen voers hebbende sijn in huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerte ende metten erffe daer aen liggende ende daer toe behoerende anderhalff mudtsaet (24 lopensaet) off daer omtrent begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch teijnde tCreijven tussen erffe Gherit Jan Reijnen met sijne kijnderen op deen sijde ende tussen erffe Jan Jan Zomers ende Embrecht Eelens dander sijde hoedende voer op die ghemeijne straet Item hier toe een stuck erffs ghelegen tegen over den huijs hoff voers xx lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen tussen erffe Wouter Beij ende Wouter sijn zwager deen sijde ende tussen die ghemeijnt dander sijde hoedende voer op die ghemeijne straet Item hiertoe een stuck beempts vi lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie voers ter stede geheijten op den Buut tussen erffe Anthonis Jans Heerde deen sijde ende tussen erffe Jan Ghijben zoen van Ghierl dander sijde Item hier toe noch vijff lopensaet beempts ghelegen in dlant van Breda ende welck huijs hoff ende erffeniss voers die kijnderen voers met recht van versterven van henne moeder ende Janne Mutsaerts hennen aude vader in gherecht ende verstorven waren als sij seeden supportavit (heeft overgegeven) Janne zoen wilner Jan Mutsaerts d'kinderen vader voers helmelinge met affgaen ende vertijden als dat behoerlic ende recht is et promiserunt (en hebben beloofd) vande kijnderen wege dat opdragen overgheven vast ende stentich te houwe ende allen commer vande kijnderen weege aff te doen met voerwaerden toe ghedaen soe wanneer deese kijnderen tot henne mondigen dag comen sijn soe sullen die mombers die kijnderen .... sullen die mombers quiten date scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832