Menu

Documenten

Document R-1510-14-7908-21v

Thielman ende Jan ghebruederen zoenen wilner Wouter Claus ende Willem Thomaes Niclaes ut tutor (als voogd) Peteren sijns wijffs dochter wilner (wijlen) Wouters voers een mud roggen jaerlics ende erffelics pachs hen toebehoerende allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach purificatio uit ende van eenen huijse ende hoeve met sijne gronde ende toebehoerten ghelegen inde parochie van Tilborch in een stede geheijten die Hasselt tussen d'erffe Peter Nouwen op die een sijde ende metten eenen eijnde ende tussen die ghemeijn straet voert op allen sijden aen liggende Item noch uit ende van eenen stuck beempts gheheijten dat Hornicxken ghelegen int Ghilse Broeck tussen die D..buender op die een sijde ende tussen d'erffe Elijszabette weduwe Peter Aerts ende haer kijnderen op die ander sijde Item noch uit ende van eenen stuck lands geheijten die Eertborn ghelegen inde parochie voers tussen d'erffe Jan Gherits op die een sijde ende tussen d'erffe Jacops van Boerden op die ander sijde streckende vande erffe Jans Bonte wijff ende haer kijnderen totte erffe Jan Gherits Bonte wijff ende haer kijnderen ende welck mud rogge erffpachs voers Thielman Jannen ende Willemen voers aencomen ende verstorven is van wilner (wijlen) Wouter Claes henne vader als sij seeden ende die voers Wouter Claus erffelijcke gecocht ende ghecregen heeft tegen Peteren zoen wilner Jan Meeus als voer die een helft ende van Reijnere ende Claus gebruederen kijnderen wilner (wijlen) Steven Reijners zoen van Broechoven voer die ander helft ende welck mud roggen erfpachs voers Willem zoen wilner (wijlen) Ghijsbrecht Ridders zoen erffelijcken vercocht heeft Stheven zoen wilner Reijniers van Broechoven ende Jannen den jonge sijne bruer nae inhout verscheijdene scepenen brieven ... supportaverunt (hebben overgegeven) Aerden zoen wilner Wouters van Eersel simul cum literis (samen met de brieven) et promiserunt (en hebben beloofd) op die verbijntteniss van elcxs ghedeelt hen van Wouteren henne vader aen verstorven ende met ... te waren ende waeldoegen te maken ende allen commer daer ... van henne weege aff te doen date scabini ut supra (xxvi februarij scabini Beerthe Aelwijns).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832