Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1510-14-7908-37r

Jan zoen wilner (wijlen) Jan Nouwe ende Henric Cornelis Appels zoen ut tutor (als voogd) Johanna sijns wijffs dochter wilner (wijlen) Jan Nouwe voers ter eenre Jan zoen Wouters vande Schuere ter andere sijde hebben onder hen een erffwisselinge ghemaeckt ende ghedaen van sommige erffenisse hier nae bescreven

Overmits welcke erffwisselinge wille soe sullen Jan ende Henric voers hebben houwen ende erffelijcken besitten een stuck lands vijff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde prochij van Tilborch ter plaetsen geheijten de Rondt Hasselt bij die vesten tussen erffenis Wouter die Bont ende Gherit Hagaerts op deen sijde ende tussen erffenis die kijnderen Willems Beren ende Gherit Hagaerts voers dander sijde streckende vande erffe Jannen ende Henric voers totte ghemeijne straten toe aldaer als sij seeden op welck stuck lands voers Jan Wouters vande Schuere voers volcomelijcken op vertegen heeft tot behoeff Jannen ende Henric voers et promisit (en hebben beloofd) Jan Verschuere voers dit stuck lands voers te waren als men erve sculdich is te waren dempto (behalve) daer uit i Philippusgulden erfchijns den heer van Tilborch en allen anderen commer aff te doen date scabini ut infra (als onder),

Item hier tegen soe sal Jan Wouters Verschuere voers hebben houwe ende erffelijcken besitten een stuck lands vijff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten die Stockhasselt aende Dorenboem tussen erffe Cornelis Deenkens ende Jan Verschuere op deen sijde ende tussen erffe Claus Wouters ende Gherit Jan Wouters op dander sijde streckende vande erffe Jan Deene totte ghemeijne straten toe als sij seede op welck stuck lands voers Jan ende Henric voers volcomelijcke op vertegen heeft tot behoeff Jans voers et promisit warandiam dempto (en heeft beloofd te waren behalve) omtrent iii stuijvers erffchijns op Sint Thomaes dach tot Oisterwijck te betalen ende allen anderen commer aff te doen datum xiiii februarij scabini Eelen ende Aert Vessem anno x.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832