Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1511-14-7909-22r

Wouter Thonis Frans zoen heeft gheloeft als een principael sculder haer te gelden ende te betalen Kathelijn Wouters dochter tweijntich lopen rogge jaerlics ende erffelics pachs inde maten van Breda ende tot Dongen te leveren allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van eenen stuck erffs acht lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten die Cleijn Hasselt tussen erffenis Gherit van Ethen ende Dielis Michiels deen sijde ende tussen erffe Thonis Frans dander sijde streckende vande ghemeijnde straten totte gemeijnte toe geheijten tGoerken als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende die onderpanden goet te maken ende allen commer aff te doen datum xi maij scabini Aelwijns ende Berijs.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832