Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1511-14-7909-25r

Heer Adriaen priester, Jan sijn brueder, Heijlwich ende Marij ghesusteren cum tutore (met hun voogd) kijnderen Herman Adriaens van Boerden die Herman vercregen hadde bij Kathelijne dochter wilner (wijlen) Jacops van Boerden een stuck erffs tot weijen liggende iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Steene Camer tussen erffe Robbrecht van Malsen deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Steven Willem Stevens zoen dander sijde hoedende voer aen die ghemeijn straet als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Janne Henrics zoen van Gestel et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij, ende allen commer aff te doen date v julij scabini Bont, Vet.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832