Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1511-14-7909-4r

Wouter Jan Wouters een stuck lands hem toebehoerende twe lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aent Creijven tussen erffe Haijwich Reijnkens deen sijde ende tussen erffe Willem Lambrecht Roeloffs zoen dander sijde streckende vande erffe die weduwe Jan Cleijs totte erffe Elijzabet Peter Nouwen met haer kijnderen als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Cornelis Wouter Jan Wouters et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij alsmen los ende vrij erve sculdich is te waren ende allen commer aff te doen datum scabini ut supra (xxvi januarij scabini Beerthe, Aelwijns).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832