Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1512-14-7909-26r

Heer Jan ende heer Laureijs priesteren Adriaen hen brueder zoenen Jan Back van Broechoven ende Jan Back hen vader voers als ghemachtigt van Dijmpna ende Dijmpna sijne wittige dochteren daer hij voer geloeft heeft welcke kijnderen voers Jan voers wittelijcken ghewonnen ende vercregen heeft bij Juetten Jacops dochter van Boerden een stuck erffs tot weijen liggende ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten bij die Steene Camer tussen erfe Jans van Gestel aen allen sijden aenliggende uitghenomen dat een eijnde hoedende voer aen die straet als hij seede supportaverunt (hebben overgegeven) Stheven Willem Stevens zoen et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij alsmen los ende vrij erve sculdich is te waren ende allen commer ende calangie daer op comende aff te doen date vii september scabini Beerthen, Berijs anno xii.

Henrick Jacops zoen van Boerden boet sijn blijckende penningen hooftgelt goets penninck lijffcoep ende brieff gelt, om met recht te vernaerscappen allen alsulcken stuck erffs tot weijen liggende ut supra (als boven) als Stheven Willem Stevens zoen voers ghecocht ende vercregen heeft van heer Janne ende heer Laureijs priesteren cum suis ut supra ut patet in literis de Tilborch ... (als boven zoals blijkt uit brieven van Tilburg ...) ende boet daer alles toe te doen dat een naerder man sculdich iste doen date ix julij scabini Beerthe, Berijs anno xiii.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832