Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1512-14-7909-30r

Gherit Jan Reijnen zoen van Broechoven ende met hem, Gherit, Reijner, Denijs ende Jan gebruederen zoene Gherits voers, Claus Henrick zoen van Ghierl ut tutor Engelberen sijns wijffs voer hen selven ende voer Huijbrechten henne broeder ende voer Dinge hen suster noch onmondich kijnderen Gherits voers daer sij altesamen voer instaen ende geloeft hebben een stuck lands tot hen als sij seede behoerende inde alder grooten ghelijck dat ghelegen is inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aent Creijven geheijten den Hooge Acker tussen erffe Jan Jan Mutsaerts zoen deen sijde ende dat een eijnde ende tussen erffe Embrecht Eelen Mutsaerts zoen dander sijde ende dander eijnde als sij seeden supportavit (heeft overgegeven) Jan Jan Zomers zoen met affgaen ende vertijden als dat behoerlijcken ende recht is et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij uitghenomen off ijemant daer weegh met recht over hadde te varen met gehemelde beesten, die te laten vare ende allen anderen commer ende calangie daer op comende altemale aff te doen den selve date op Sinte Nijcolaus dach scabini Berijs, Vet.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832