Menu

Documenten

Document R-1512-14-7910-13v

Gherit Jan Reijnen zoen een stuck erfs hem toebehoerende vier lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen in die Hasselts Ackeren tussen erffe Jans Veramelvoert deen sijde ende tussen erffe Ghijsbrecht van Ghierl dander sijde streckende vande erffe Jans van Spaendonck totte ghebuer straet toe ende welck stuck erffs voers Gherit voers erffelijcken ghecocht ende ghecregen heeft van Engelberen dochter wilner Jan Reijnen ut patet in literis de Tilborch supportavit (zoals blijkt uit brieven van Tilburg heeft overgegeven) Gherit Herman Heijsten simul cum literis et promisit (samen met de brieven en heeft beloofd) dat opdragen overgeven affgaen ende vertijden altijt vast ende stentich te houwe ende allen commer ende calalgie daer op comende van sijnen weege aff te doen den selve datum xxi februarij scabini Bont, Berijs.

Reijn Gherit Reijnen zoen boet sijn blijckende penningen hoeftgelt goets en brieffgelt ende lijffcoep om met recht te vernaerscappen alsulcken stuck lands off erffs ut supra (als boven) als Gherit Herman Heijsten zoen gheloeft heeft tegen Gherit Jan Reijnen zoen voers ende boet daer alles toe te doen dat een naerderman sculdich is te doen, tot behoeff sijn selffs ende tot behoeff sijn broers ende susters te hebben ende te ... datum xxi martij scabini Bont ...Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832