Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1512-14-7910-17v

Reijner zoen wilner (wijlen) Adriaen Reijnkens een stuck lands hem toebehoerende iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten die Hasselt tussen erffe de voerkijnderen Jans van Ghierl deen sijde ende tussen erffe Cornelis die Ber dander sijde hoedende voer op die Langstraet als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Gheriden zoen wilner (wijlen) Herman Heijsten met affgaen ende vertijden als dat behoerlick ende recht is et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij alsmen los ende vrij erve sculdich is te waren ende alle commer aff te doen datum xi maij scabini Beerthen, Jo Berijs.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832