Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1512-14-7910-31r

Adriaen Eelen Mutsaerts zoen heeft gheloeft als een principael sculder hem te gelden ende te betalen Peter Jan Crillaerts zoen den auden een halff mud rogge jaerlics ende erffelics pachs allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse waer aff den iersten betael dach weesen sal van Lichtmisse naestcomende over een jaer uit ende van een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerte ende erffe hier aen liggende ghelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen dat Creijven tussen erffenis Gherit Meeus deen sijde ende tussen erffe Jan Peter Meeus zoen dander sijde hoedende voer op die Creijvense straet als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende die onderpanden goet te maken ende allen commer aff te doen datum 2 januarij scabini Jo Bont, Jo Vet anno xii.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832