Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1512-14-7910-32r

Reijner zoen wilner (wijlen) Adriaen Reijnkens sijn gedeelt ende recht in een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerte die heel stede viii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hasselt tussen erffe Gherit Jan Reijner Crillaerts zoen deen sijde ende tussen die ghemeijn straet dander sijde Item hier toe sijn ghedeelt ende recht in een stuck weij velts dat heel stuck iiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie ende plaets voers tussen erffe Gherit Jan Wouters deen sijde ende tussen erffe Aert van Riel dander sijde Item hier toe noch sijn ghedeelt ende recht in een stuck erffs geheijten dat Achterste Ven oostwaert gelegen Item hier toe noch sijn gedeelt ende recht in een stuck heijvelts gelegen in die Schooten Item hier toe noch sijn ghedeelt ende recht in een stuck heijvelts gelegen aenden Ouden Dreijboom welck gedeelte ende rechte voers Reijner voers eensdeels aencomen ende verstorven sijn van wilner (wijlen) Adriaen sijn vader ende sommich van wilner (wijlen) Haijwich Reijnen Crillaerts dochter sijn moeije als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Jan Ghijsbrechts zoen van Ghierl tot behoeff sijn wittige voerkijnderen die hij vercregen heeft bij Eva Adriaen Reijnen Crillaerts dochter et promisit (en heeft beloofd) commer van sijn weege aff te doen datum xviii december scabini Beerthen, Berijs anno xii.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832