Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1512-14-7911-10v

Jan zoen wilner (wijlen) Jan Jan Mutsaerts een heijvelt acht lopenset vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten Creijven tussen erffe Wouter Beijen mette eenre sijde ende tussen die ghemeijnt mette anderen sijde ende welck heijvelt voers Janne voers aencomen ende verstorven is van Janne sijne vader voers ende die voers Jan erffelijck gecocht ende ghecregen heeft tegen Denijs zoen wilner Daniel Denijs ut patet in literis de Tilborch (zoals blijkt uit brieven van Tilburg) supportavit (heeft overgegeven) Janne zoen wilner Wouters vande Schuere simul cum literis et promisit (samen met de brieven en heeft beloofd) dat opdragen overgheven affgaen ende vertijden altijt vast ende stentich te houwe ende allen commer ende calangie daer op comende van sijne weege altemael aff te doen den selven met voorwaerden toeghedaen datten waterlaet die tussen Jans ende Jans voers erve loopt sal halff ende halff sijn sonder argelist datum xxviii meij scabini Aelwijn, Bastiaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832