Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1512-14-7911-7ar

Gherit zoen wilner (wijlen) Jan Reijner Crillaerts een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerte ende erffe hier aenliggende ende daertoe behoerende vi lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter stede gheheijten aen die Hasselt tussen erffe Gherits voers deen sijde ende dat een eijnde ende tussen erffe Wouter die Bont dander sijde hoedende voer op die straet Item hier toe een stuck lands ii 1/2 lopensaet off daer omtrent begrijpende ghelegen aldaer tussen erffe die kijnderen Willems Beren deen sijde ende tussen erffe die kijnder Jan Nauwen dander sijde Item hier toe noch een halff lopensaet lands begrijpende ghelegen aldaer tussen erffe Gherit voers deen sijde ende tussen erffe Wouter die Bont dander sijde als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Mathijs zoen wilner (wijlen) Jans vanden Eijndt et promisit warandiam dempto (en heeft beloofd te waren behalve) een halff mud rogge erffpachs Sancti Spiritus in Tilborch Item den Augustijnen van Dordrecht ii 1/2 lopen rogge erfpachs Item den Altaristen hier inde Kercke ii lopen rogge erfpachs die ter quitinge staen met vier Rijnsgulden eens Item Lucas van Amerzoeije omtrent iii stuijvers erfchijns Item den heer van Tilborch omtrent 1/2 Philippusgulden erffchijns jaerlics van recht hier uit te vergelden welcken pacht chijns commer voers Mathijs voers alsoe gelden ende betalen sal et promisit super se et bona sua (en heeft beloofd op zich en zijn goederen) alsoe te gelden ende te betalen termijnen ende stede daer toe gheseet dat Gheriden voers ende sijn goeden tot ewige dagen daer aff ongelast sullen etc allen anderen commer aff te doen datum op Sinte Mathijs dach apostel scabini Jo Berijs, Bastiaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832