Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1513-14-7910-18r

Gherit Jan Wijten zoen een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerten ende metten erffe daer aen liggende een halff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten die Hasselt tussen erffe Willem Lemmens deen sijde ende tussen erffe Cornelis Henrics zoen dander sijde ende deen eijnde hoedende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet ende welck huijs hoff ende erffe Gherit voers wittelijcken gecocht ende vercregen heeft tegen Ghijsbrechten ende Peter ghebruederen ende Marij hen suster kijnderen Peter Zegers met meer anderen ut patet in literis de Tilborch supportavit (zoals blijkt uit brieven van Tilburg heeft overgegeven) Gherit Herman Heijsten zoen simul cum literis et promisit (samen met de brieven en heeft beloofd) dat opdragen overgheven vast ende stentich te houwe ende allen commer ende calangie, van sijn weege aff te doen datum ... scabini Aelwijns, Vet.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832