Menu

Documenten

Document R-1513-14-7910-27r

Peter zoen wilner (wijlen) Willem Borchmans een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerten ende erffe hier aen liggende ende daer toe behoerende x lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende off soe groot ende cleijn als t aldaer ghelegen is ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten bij die Stheenen Camer tussen erffe Herman Adriaens met sijne kijnderen deen sijde ende tussen erffe Wouter Jans Bonten dander sijde streckende vande erffe Jan Adriaens Smolders ende Cornelis sijns brueders totte ghemeijne straten toe als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Merten Jan Gerit Wouters met affgaen ende vertijden als dat behoerlijcken ende recht is et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij uitghenomen den rector van Sinte Maria Magdalena autaer inde kercken van Oesterwijck een mud rogge erfpachs Item Jan Henrics van Gestel thien lopen rogge erfpachs jaerlics van recht hier uit te vergelden ende alle anderen commer ende calangie daerop comende altemael aff te doen den selven datum ix december scabini Bont en Jo Berijs

...

Jan wilner (wijlen) Adriaen Smolders boet sijn blijckende penningen hooftgelt goetspennick lijffcoep ende brieffgelt om met recht te vernaerscappen allen alsulcke huijs hoff ende erffe als Peter Willem Borchmans zoen vercocht heeft Merten Jan Gerit Wouters zoen gelegen ut supra (als boven) et promisit (en heeft beloofd) daer allet toe te doen dat een naerderman van rechts weege daer sculdich is te doen datum xvii december, scabini Jo Berijs, Jo die Vet anno xiii.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832