Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1513-14-7910-27v

Adriaen zoen wilner (wijlen) Erit Mutsaerts heeft gheloeft als een principael sculder hem te gelden ende te betalen Ghijsbrechten zoen wilner (wijlen) Jans vande Mee drie lopen rogge jaerlics ende erffelics pachs aleen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwen dach Lichtmisse uit ende van huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerte ende erffe hier aen liggende ii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen gheijten aent Creijven tussen erffe Gherit Jan Meeus zoen deen sijde ende tussen erffe Jan Peter Meeus zoen dander sijde streckende vande ghebuer zoeij totte ghemeijnde straten toe Item noch uit ende van eenen stuck erffs met eenen huijsken daer op staende ii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie voers tussen erffe Jan Peter Meeus zoen voers deen sijde ende tussen erffe Embrecht Erit Mutsaerts zoen dander sijde streckende vande erffe Embrecht voers totte ghemeijnde straten toe als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende die onderpanden goet te maken ende allen commer aff te doen datum op Sinte Lucie ... scabini Jo die Vet, Jo Geerts.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832