Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1513-14-7911-22r

Reijner zoen wilner (wijlen) Adriaen Reijners sijn gedeelt ende recht in een stuck erffs geheijten dat Achterste Ven te weeten die westen sijde ghelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten Achter dat Creijven dat heel stuck ghelegen tussen erffe die kijnderen Jans van Ghierl deen sijde ende tussen erffe die kinderen Jan Jan Nouwe cum alijs (met anderen) dander sijde streckende vande erffe Gheridt Meeus tote ghebuer straeten toe, Item hier toe sijn ghedeelte ende recht in een stuck erffs heijvelts ghelegen inde parochie voers ter steede geheijten aen die Stockelerstraet dat heel stuck tussen erffe Jan Gherit Wouters zoen deen sijde ende tussen die Stockelerstraet voers dander sijde streckende vande erffe Sancti Spiritus in Tilborch totte ghemeijnen strate toe ende welck ghedeelte vande erffeniss voers Reijner voers aencomen ende verstorven is van wilner (wijlen) Haijwich Reijner Crillaerts dochter sijne moeije als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Henrick Cornelis Appels zoen met affgaen ende vertijden als dat behoerlijcken ende recht is et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij dempto (behalve) uiten heelen stuck heijvelts 1/2 mud rogge erffelics den heren vande Baesseldonck aldaer te leveren daer toe den ghezwoeren van Tilborch omtrent twee thuijn erfchijns jaerlics van recht hier uit te vergelden ende allen anderen commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den selven datum xi maij scabini Thijs Beerthen, Jo Berijs anno xiii.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832