Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1513-14-7911-22r

Reijner voers (zoen wilner (wijlen) Adriaen Reijners) sijn ghedeelt ende recht in een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerte ende erffe hier aen liggende ende daer toe behoerende ghelegen inde parochie van Tilborch ter steede geheijten aen die Hasselt tussen erffe de voerkijnderen Jans van Ghierl deen sijde ende tussen die ghemeijn straet dander sijde streckende vande erffe Gherit Jan Reijner Crillaerts totte ghemeijnen strate toe Item hiertoe sijn gedeelt ende recht in een stuck landts ghelegen inde parochie ende plaetsen voers tussen erffe Gherit voers ende deess erffe voers deen sijde ende tussen erffe Wouter Peter Willem Gherits zoen dander sijde Item hier toe sijn ghedeelt ende recht in een stuck lands ghelegen inde parochie voers ter steede geheijten in Sterts Hoeve dat heel stuck ghelegen tussen erffe Gherit voers deen sijde ende tussen erffe Cornelis die Beer dander sijde hoedende metten eenen eijnde aen die Langstraet Item hier toe sijn ghedeelt ende recht in een stuck lands ghelegen inde parochie voers ter plaetsen voers dat heel stuck tussen erffe Wouter Jan Wouters deen sijde ende tussen erffe de erffgenamen Willems de Beer dander sijde hoedende op die Langstraet voers Item hier toe sijn ghedeelt ende recht in een stuck lands ghelegen inde parochie voers geheijten tGheloeckt in die Creijvense straet dat heel stuck tussen erffe Gherit Jan Reijnen Crillaerts voers deen sijde ende tussen erffe die weduwe Jan Claus Zegers ende hoer kijnderen ende met meer anderen dander sijde streckende vande erffe Lambrecht Willem Lambrechts zoen totte Creijvense straet toe Item hier toe noch sijn ghedeelt ende recht in een stuck heijvelts geheijten dat Vorste Ven gelegen inde parochie voers ter steede geheijten Achter dat Creijven dat heel stuck tussen erffe Gherits voers deen sijde ende tussen Lambrechts voers dander sijde hoedende aen erffe Jans Veramelvoert ende welck ghedeelten ende rechten voers Reijner voers aencomen ende verstorven sijn van wilner (wijlen) Haijwich Reijner Crillaerts dochter sijn moeije alsoe hij seede supportavit (heeft overgegeven) Gherit zoen Jan Reijner Crillaerts zoen sijn neve et promisit warandiam dempto (en heeft beloofd te waren behalve) uit heelen erffe boven genoept sal hij gelden ende betalen xvii lopen rogge erffchijns Sancti Spiritus in Tilborch Item aende Persoen van Tilborch 1 1/2 lopen rogge erffchijns Item rector altaer ... Marie in Tilborch 1/2 mud rogge erffchijns item aen Laureijs die Wijss 1/2 mud rogge erfpachs Item aen die ... v lopen rogge erffpachs Item aen Ghijsbrecht van Ghierl 1 1/2 mud rogge erfpachs Item den altaristen inde Kercke van Tilborch iiii lopen rogge erffpachs die welcke te loss staen met ix Peters xix st t stuck Item ... gulden van Sint Anna ii lopen rogge erfpachs die te los staen met vier peters xix st t stuck Item noch aen Wouter Hagaerts kijnderen twee lopen rogge erfpachs die te los staen met vier Rijnsguldens eens Item hier toe noch iiii st i oirt chijns aen Lucas van Amelzoeij jaerlics van recht hier uit te vergelden te weeten Reijnier aengedeelt in pachten ende chijnsen voers ende met voeren ende allen anderen commer ende calangie daer op comende aff te doen datum scabini ut supra (datum xi maij scabini Thijs Beerthen, Jo Berijs anno xiii).

Adriaen zoen wilner (wijlen) Adriaen Reijner Crillaerts zoen sijn ghedeelt ende recht int huijs hoff ende in alle erffe boven ghenoept ghelijck Reijner sijn broer voers vercocht heeft ut supra (als boven) Item hier toe noch sijn ghedeelt ende recht een stuck heijvelts ghelegen bij Lievegoer tussen erffe Willem Stellaerts deen sijde ende tussen erffe Aert Willems vande Kerckhoff dander sijde hoedende op die Leije ende is hem comen van Haijwige ut supra supportavit (als boven heeft overgegeven) Gheriden voers et promisit ut supra (en heeft beloofd als boven) gelijck Reijner geloeft heeft Item daer toe aen den heer van Tilborch uiten lesten heijvelt dat ghedeelt vande chijns ende allen anderen commer aff te doen datum op Sint Peter ... Catherina scabini Vessem, Berijs anno xiii.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832