Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1513-14-7911-23r

Jan zoen Ghijsbrecht van Ghierl ende met hem Cornelis sijn wittige zoen die Jan vercregen hadde bij Eva dochter Adriaen Reijnen Crillaerts zoen voer hen selven ende voer die ander kijnderen Jans ende Eva voers niet tegenwoordig? ende sommich onmondich daer sij voer instaen ende gheloeft hebben hen ghedeelt ende recht in een stuck lands ghelegen inde parochie van Tilborch geheijten dat Gheloeckt in die Creijvense straet dat heel stuck tussen erffe Gherit Jan Reijnen Crillaaerts zoen deen sijde ende tussen erffe die weduwe Jan Claus Zegers ende haer kijnderen met meer anderen dander sijde streckende vande erffe Lambrecht Willem Lambrechs zoen totte Creijvensche strate toe Item hier toe noch hen ghedeelt ende recht in een stuck heijvelts geheijten dat Vorste Ven ghelegen inde parochie voers ter stede geheijten Achter dat Creijven dat heel stuck erffe Gherit voers deen sijde ende tussen erffe Lambrechs voers dander sijde hoedende aen erffe Jans Veramelvoert en welck ghedeelte ende recht voers Janne met sijn kijnderen voers aencomen ende verstorven is van wilner (wijlen) Haijwijch Reijner Crillaerts dochter als sij seede supportavit (heeft overgegeven) Gheriden zoen wilner (wijlen) Jan Reijner Crillaerts zoen voers et promisit warandiam dempto (en heeft beloofd te waren behalve) hen ghedeelt in 1/2 mud rogge erfpachs den rector van Ons Lieve Vrouwe autaer ende allen anderen commer aff te doen datum scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832