Menu

Documenten

Document R-1514-14-7911-7r

Bartholomeeus ende Jan ghebruederen ende Wouter Peter Willem Gherits ut tutor (als voogd) Mechtelden sijns wijffs kijnderen wilner (wijlen) Peter Meeus zoen die Peter vercregen hadde bij Elijszabette Jan Reijnen dochter een halff mud rogge jaerlics ende erffelics pachs hen toebehoerende uit ende van eenen erffpacht van eenen mud rogge erffpachs alle jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach purificatio uit ende van twee stucken lands sess lopensaet off daer omtrent begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aen die Hasselt in een plaetse geheijten Sterts Hoeve, dat een stuck ghelegen tussen erffe Jan zoen wilner (wijlen) Bartholomeeus geheijten Roeij Gherits deen sijde ende tussen erffe Ghijsbrecht zoen wilner (wijlen) Peter geheijten Roij Gherits dander sijde Item dat ander stuck ghelegen tussen erffe Ghijsbrechts voers deen sijde ende tussen erffe Jans voers dander sijde ende welck helft vande mud rogge erffpachs voers Bertholomeeusen, Janne ende Wouter voers aencomen ende verstorven is van wilner (wijlen) Engelberen dochter wilner (wijlen) Jan Reijners zoen, ende die voers Engelberen dat heel mud rogge gecocht ende vercregen heeft van Jannen Lauwreijsen ende Willem gebroeders kijnderen wilner (wijlen) Thomaes Claus zoen die Thomaes vercregen hadde bij Peter dochter wilner (wijlen) Ghijsbrecht die Ridder ende henne mede zwagers ende susteren ende welck heel mud rogge erffpachs voers Ghijsbrecht die Ridder voers erffelijcke gecocht ende vercregen heeft van Pauwels zoen wilner (wijlen) Peter geheiten Roij Gerits ut patet in literis de Busco Ducq (zoals blijkt uit brieven van den Bosch) supportaverunt (hebben overgegeven) Ghijsbrechten zoen wilner (wijlen) Jans Vermee simul cum literis et promisit (samen met de brieven en heeft beloofd) dat opdragen overgheven altijt vast ende stentich te houwe ende allen commer van hennen weege ende van henne mede erffgenamen weege altemael aff te doen den selven datum op Sinte Peters ende Paulus dach Apostelen scabini Berijs, Vet anno xiiii.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832