Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1517-14-7912-12r

Goijaert zoen wilner (wijlen) Mathijs Daemen die Mathijs vercregen hadde bij Jenneken dochter wilner (wijlen) Adaem Henrick van Ghierl een mud rogge jaerlics ende erffelics pachs hem toebehoerende allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwen dach purificatio uit ende van eenen huijse ende hoeve met sijnen gronde ende toebehoerte ende uitte erffe daer aen liggende ende daer toe behoerende thien lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch aen een stede geheijten dat Creijven tussen d erffe Jan Mutsaerts op die een sijde ende tussen die erffe Jan Mutsaerts ende Jan die Heerdt op die ander sijde streckende vande erffenis Gherit Vos totte ghemeijnde strathen toe aldaer ende welck een mud rogge erffpachs voers Goijaerden voers aencomen ende verstorven is van wilner Jenneken sijnre moeder voors ende die voers Jenneken oeck aencomen ende verstorven was van wilner (wijlen) Adaem Henrics zoen van Ghierl haer vader voers als hij seede en welck een mud rogge erfpachs voers Adaem voers gecocht ende vercregen hadde tegen Erit zoen wilner Jan Mutsaerts ut patet in literis de Tilborch (zoals blijkt uit brieven van Tilburg) supportavit (heeft overgegeven) Janne zoen Erit Mutsaerts simul cum literis et promisit (samen met de brieven en heeft beloofd) commer van sijnen weege ende van sijnen mede erffgenaams weege altemael aff te doen den selven datum xi februarij scabini Vessem, Berijs.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832