Menu

Documenten

Document R-1517-14-7912-15v

Cont sij enijegelijcken dat comen is voer ons scepenen ondergescreven Jan zoen wilner (wijlen) Jan Mutsaerts ende heeft bekent ende geleden dat hij jaerlijcke ende erffelijcken sculder is te gelden ende te betalen den wittige erfgenamen ende naecomelinge wilner (wijlen) Reijner Jan Reijnen een mud rogge jaerlics ende erffelics pachs allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach purificatio uit ende van eenen huijse ende hoeve met sijnen gronde ende toebehoerte ende ende uit erffe daer aen liggend iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten bij die Postelsche Hoeve tussen erffe Gherit Jan Reijnen zoen op beijen sijden aenliggende ende metten eenen eijnde hoedende metten anderen eijnde aen die ghemeijn strathe Item uit ende van eenen stuck lands geheijten den Hoogen acker iiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie voers tussen erffe Jan Zomers deen sijde ende tussen erffenis Lauwreijs die weduwe Jan Sijmons cum pueris (met haar kinderen) dander sijde Item noch uit ende van eenen stuck lands geheijten den Ruetschen Acker tussen erffe Jan Eelen Mutsaerts zoen op beijen sijde aenliggende streckende vande erffe Wouter Gherits cum pueris (met zijn kinderen) tot eenen ghemeijn voetpat toe aldaer als hij seede ende welck mud rogge erfpachs voers wilner Jan Mutsaerts des voers Jans vader wittelijcken ende erffelijcken vercocht ende geloeft hadde te gelden Reijnen Jan Reijnen zoen voers uit ende van onderpanden voers nae inhout scepenen brieven van Tilborch daer op gemaeckt, die welcke scepenen brieven voers bij ongheval van brieven ghecancelleert was, als wij scepenen onderghecreven sagen ende hoeren leesen, vande datum xiiii ende lxxx achtien daghe in februario et promisit (en heeft beloofd) Jan voers dat hij dat mud rogge erffpachs voers uitten voers onderpanden gelden ende betalen sal ende daer toe te waren als men erfpacht sculdich is te waren ende die voers onderpanden altijt goet zeeker genoch ende waeldoeghen te maken ende allen commer aff te doen datum x meij scabini Vessem, Berijs.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832