Menu

Documenten

Document R-1517-14-7912-21r

Henrick Peter Aerts een stuck erffs tot hem als hij seede behoerende iiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede gheheijten omtrent die Stheene Camer tussen erffe Jan Jan Nouwen zoen deen sijde ende dat een eijnde ende tussen erffe Henrick van Gestel dander sijde hoedende metten anderen eijnde op die ghemeijn straet als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Joesten zoen wilner (wijlen) Lauwreijs Mutsaerts et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) alsmen erve sculdich is te waren uitghenomen dat Joest voers daer uit gelden sal de Taeffelen des Heijligen Gheest van Oesterwijck een mud rogge erfpachts ende aldaer te leveren Item den heer van Tilborch omtrent 1/2 Ouden Groten erfchijns jaerlics van recht hier uit te vergelden ende allen anderen commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den selven datum x maij scabini Vinario, Berijs.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832