Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1517-14-7912-24v

Jan Peter Meeus zoen eenen acker lands hem toebehoerende 1 1/2 lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch in die Hoeve tussen erffe de heren van Tongerloe deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Wouter die Bont dander sijde, hoedende aen erffe Ghertruijt Jan Leijten huijsvrouw ende haer kijnderen en welck stuck lands voers Jan voers gecocht ende gecregen heeft van Jan Jan Nouwe zoen ende Jenneken sijnre suster ut patet in literis de Tilborch supportavit (zoals blijkt uit brieven van Tilburg heeft overgegeven) Bartholomeeus Peter Meeus sijnen brueder simul cum literis et promisit (samen met de brieven en heeft beloofd) commer van sijne weege aff te doen date op Sinte Maria Magdalena dach scabini Vinario, Vessem.

Jan Peter Meeus zoen voers een stuck lands hem toebehoerende twee lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aen die Hasselt tussen erffe Cornelis Henric zoen deen sijde ende tussen erffe Adriaen Gherit Jan Meeus zoen dander sijde ende dat een eijnde, hoedende mette anderen eijnde aen die ghemeijn straet als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Adriaen zoen wilner Gherit Jan Meeus zoen et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij alsmen los ende vrij erve sculdich is te waren ende allen commer daer op comende aff te doen datum scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832