Menu

Documenten

Document R-1517-14-7912-32r

Anthonis zoen wilner (wijlen) Vranck Adriaens die Vranck vercregen hadde bij Elijszabetten dochter wilner (wijlen) Peter Nouwen alsulcken recht ende toesegge als hij enichsins hebbende is, op alsulcken verscheijde erffenisse met eene schueren ende scaepscoeijen daer op staende, gelegen inde parochie van Tilborch aan die Hasselt die welcke verscheijde erffenisse voers Aert zoen wilner (wijlen) Peter Nouwen, erffelijcken vercocht ende opghedragen heeft Lambrechten Willem Lambrechts zoen ut patet in literis de Tilborch supportavit (zoals blijkt uit brieven van Tilburg heeft overgegeven) Lambrechten Willem Lambrechts zoen voers met affgaen ende vertijden als dat behoerlijcken ende recht is et promisit (en heeft beloofd) daer nimmermeer op te sprecken ofte doen sprecken met egheen rechte geestelijck of werlic en allen commer ende calangie daer op comende van sijnen weege altemael aff te doen den selven datum xiiii januarij scabini Ael, Berijs.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832