Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1517-14-7912-32r

Lambrecht Willem Lambrechts zoen promisit (heeft beloofd) Aert zoen wilner Peter Nouwen twee lopen roggen jaerlics ende erffelics pachs, allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwen dach, Lichtmisse, uit ende van eenen stuck erffs geheijten dat Gheloeckt, metten weijken daer aen liggende ende die Hooghweije aen een liggende, met eenen schuere ende scaepscoeijen daer op staende ende een stuck erffs geheijtendie Sloprijt, gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hasselt, tussen die ghemeijn straet deen sijde ende tussen erffe die erffgenamen Haijwich Reijnkens met meer anderen dander sijde streckende vande erffe Elijzabet die weduwe Peter Nouwen totte erffe Gerit Jan Wouters, als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende die onderpanden goet te maken ende allen commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den selven, salvo (behalve) dat men deese twee lopen voers altoes aff sal moge lossen ende quijten met vier Gouwe Peters xix stuijvers t stuck gherekent ende altoes metten pacht datum scabini ut supra (xiiii januarij scabini Ael, Berijs).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832