Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1517-14-7912-7r

Joest Em Eelkens die helft in een stuck lands den heelen acker 1/2 mudsaet (8 lopensaet) vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aent Creijven tussen erffe Margriet die weduwe Jan Lambrechts deen sijde ende tussen erffe Adriaen Eelkens dander sijde ende welck helft int stuck lands voers Joesten voers met Jan ende Eelen sijnen brueder in wettige deijlinge met meer anderen erffe te deel ghevallen is, tussen Embrechten henne vader ende sijnen anderen kijnderen ut ... in eenen deijlbrieff supportavit (heeft overgegeven) Jannen Em Eelkens zoen sijnen brueder simul cum literis (samen met de brieven) et promisit (en heeft beloofd) commer van sijnen weege aff te doen datum scabini ut supra (xxviii januarij scabini Vessem, Berijs).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832