Menu

Documenten

Document R-1517-14-7912-9r

Cornelis zoen wilner Claus Otten die Claus vercregen hadde bij Engelberen dochter wilner (wijlen) Snellaert Willem Snellaerts zoen een halff mud rogge jaerlics ende erffelics pachs hem toebehoerende allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach purificatio ende mette maten van Tilborch aldaer te leveren uit ende van een huijs hoff met eenen acker lands daer aen liggende acht lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten die Heijdtsijde tussen erffe Peter geheijten Hillen op deen sijde ende tussen erffe Gherit geheijten Beij op dander sijde streckende van eenen ghemeijnen wech, totte erffe Ghijbenis geheijten van Boerden, Itemnoch uit ende van eenen acker lands acht lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie voors in een plaetse geheijten die Hoeve vande Cauweberch tussen erffe Wouter geheijten Back op deen sijde ende tussen erffe die erffgenamen wilner (wijlen) Jan geheijten Zegers op dander sijde, streckende vande erffe Wouters voers totte ghemeijne wech toe ende noch een halff mud rogge erfpachs voers Cornelissen voers in eene erffdeijllinge tussen bruederen ende susteren te deel ghevallen is nae inhout scepenen brief van Hilvarenbeeck .... ende welck halff mud rogge erfpachs deijlluijden voers aencomen ende verstorven is van wilner (wijlen) Engelberen hare moeder voors ende der voers Engelberen oeck aencomen ende verstorven was van Snellaerden haeren vader voers ende welck halff mud rogge erfpachs voors Snellaert voors gheerft ende vercregen hadde van Jan zoen wilner (wijlen) Herman geheijten van Boerden ut patet in litteris de busco ducq (zoals in brieven van den Bosch) supportaverunt Jan Peter Crillaerts zoen simul cum literis et promisit (samen met de brieven en heeft beloofd) commer van sijn weege ende van sijnen mede erffgename weege altemael aff te doen den selven date ut supra scabini vinario, Ael

Deselven Cornelis voers een halff mud rogge jaerlics ende erffelics pachs hem toe behoerende de maten vande Bosch allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse ende tot Tilborch te leveren uit ende van een huijs hoff mette erffe daer aen liggende drie lopensaet lands vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde prochie van Tilborch ter plaetse geheijten tCreijvenne tussen erffenis Jan geheijten die Heerdt op beijden sijden aenliggende ende dat eene eijnde hoedende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet ende welck halff mud rogge erfpachs voers Cornelis voers toecomen is inde deijllinge ende versterven ut supra ende welck 1/2 mud rogge erfpachs Engelberen henne moeder voers aencomen ende verstorven is van Jan geheijten die Heerde zoen wilner (wijlen) Jans geheijten die Heerde als hij seede ende die voers Jan die Heerdt erffelijcke gecocht ende vercregen heeft van Jan geheijten Mutsaerts zoen wilner Jan geheijten Mutsaerts ut patet in literis de Busco Ducq (zoals blijkt uit brieven van den Bosch) supportavit (heeft overgegeven) Janne Peter Crillarts zoen simul cum literis (samen met de brieven) et promisit (en heeft beloofd) etc datum scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832