Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1517-14-7913-13r

Claus ende Cornelis gebrueders zoenen wilner (wijlen) Jan Claus Zegers zoen allen alsulcke versterff ende recht van versterven als hen aencomen ende verstorven is van wilner (wijlen) Jan henne vader voers ende Vijven henre moeder .... eest in herden in weecken in diepen ende in drooge ende alsoe verre men die goeden inde naeme voers bevijnden can als sij seede supportaverunt (hebben overgegeven) Gheriden Henrick Beijkens zoen henne zwager met affgaen ende vertijden als dat behoerlijcken ende recht is et promiserunt (en hebben beloofd) dit opdragen overgheven affgaen ende vertijden altijt vast ende stentich te houwe ende allen commer van henne weege aff te doen den selven datum xvi februarij scabini Vessem, Berijs

Gherit voers promisit (heeft beloofd) hem te gelden ende te betalen Clausen voers twe Rijnsguldens van xx stuijver t stuck gherekent jaerlijcke renthen allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van een huijs hoff met sijn gronde ende toebehoerte ende erffe hier aenliggende vijff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen dat Creijven tussen erffe Aleijt Gerit Jans ... cum pueris (met haar kinderen) deen sij ende deen eijnde ende tusschen die ghemeijn straet dander sijde ende dat ander eijnde als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende die onderpanden goet te maken ende alle commer daer op comende aff te doen datum scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832