Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1517-14-7913-9v

Cont sij eenen enijegelijcken dat comen sijn voer ons scepenen onderghescreven Henrick ende Peter ghebruederen zoenen wilner (wijlen) Willems die Beer, Gherit Ghijsbert van Boerden ut tutor (als voogd) Heijlwig sijns wijffs ende Engelbere haer suster cum tutore (met haar voogd) dochteren wilner (wijlen) Willems die Beer voers die Willem vercregen hadde bij Jacoppen dochter wilner (wijlen) Peter Mutsaerts, hebben met hen een erffdeijllinghe ende erffscheijdinghe, ghemackt ende ghedaen, bij raeij van henne vrienden, van alsulcken erffelijcke goeden, als hier nae ghescreven staen,

Overmidts welcke erffdeijllinghe ende erffscheijdinghe wille soe sal Henrick voers hebben houwen ende erffelijcken besitten een stuck lands viii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hasselt aen die Cortstraet tussen die ghemeijnt van Tilborch deen sijde ende tussen erffe Engelbere voers cum aliis (met anderen) dander sijde streckende vande erffe Henrick Appels totte Cortte straten toe aldaer Item hier toe noch een stuck lands geheijten dat Grass stuck ii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie voers ter stede geheijten in Sterts Hoeve tussen erffe Cornelis die Beer deen sijde ende tussen erffe die weduwe Gherit Jan Reijnen Crillaerts dander sijde streckende vande erffe Wouter Vermee totte Langstrate toe op welck ghedeelte die andere kijnderen voers volcomelijcken op vertegen hebben tot behoeff Henrics voers, daer Henrick voers uijt ghelden ende betalen sal aen die weduwe Gherit Meeus een halff mud rogge erfpachs Item twee lopen rogge erfpachs ten Bosch te gelden met Meeus Peter Meeus zoen ende aldaer te leveren Item Jacoppen sijnen moeder 1/2 mud rogge lijffpachs alsoe langhe sij leven sal inde menscheijt Item die helft in alsulcken chijns als Lucas van Amelzoeije jaerlijx op hen heffende is,

Item hiertegen sal Peter voers hebben houwen ende erfffelijck besitten een huijs hoff mette helft van een grast tussen die schuer ende dit huijs hoff voers gelegen ghelijck sij aldaer bepaelt hebben inde parochie van Tilborch aen die Hoeve tussen erffe Gherits voers dat hier tegen ghedeijlt is deen sijde ende tussen erffe Henrick Appels ende Jan Jan Nouwe zoen dander sijde streckende vande erffe Aerts van Riel totte ghemeijnten toe aldaer als sij seeden op welck ghedeelte die andere voers volcomelijcken op vertegen hebben tot behoeff Peter voers, ende Peter voers noch gelden ende betalen sal een mud roggen erfpachs aen die Cathuijsers tot Vucht Item aen Jacoppen sijnre moeder 1/2 mud rogge lijffpachs haer leven lanck durende ende daer toe die helft in alsulcken chijns als die heer van Tilborch jaerlijcs op hen heffende is Item die helft in een oirt stuijver erffchijns in tshertogh chijns tot Oesterwijck te gelden,

Item hiertegen sal Gerit voers hebben houwen ende erffelijcken besitten een schuer met haeren grond ende toebehoerten ende met halff die grast tussen den huijs hoff ende deess schuer voers gelegen gelijck als bepaelt is gelegen inde parochie voers ter stede geheijten aen die Hoeven tussen erffe Peters voers dat hiertegens gedeijlt is deen sijde ende tussen erffe Wouter die Bont dander sijde streckende van de erffe Aerts van Riel totte ghemeijnte toe aldaer als sij seede op welck gedeelt die ander kijnder volcomelijcke op vertegen hebben tot behoeff Gherits voers, daer Gherit voers moet gelden ende betalen sal aen Ghijsbrecht Beerthen xv lopen rogge erfpachs Item Jacoppen henne moeder 1/2 mud rogge lijffpachs Item die helft in alsulcken chijns als die heer van Tilborch jaerlics daer op heffende is Item die helft in een oirt stuijver tshertoge chijns tot Oesterwijck te gelden Item die ghezwoeren van Tilborch omtrent 3 oirt stuijver erfchijns jaerlics van recht hier te betalen,

Item hiertegen sal Engelberen voers hebben houwen ende erffelijcken besitten een stuck lands geheijten den Berenacker ii 1/2 lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie voers ter stede geheijten in Sterts hoeve tussen erffenis Henrick haer broeder voers deen sijde ende tussen erffenisse Henrick Appels dander sijde Item hiertoe een stuck lands vii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen aldaer in Sterts Hoeve geheijten die Valenacker tussen erffe Wouter die Bont op deen sijde ende tussen erffe Henrick Appels voers met meer andere dander sijde, Item hier toe noch een stuck lands geheijten die Cranenberch iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen in Sterts Hoeve voers tussen erffe Cornelis Henrics zoen op deen sijde ende een eijnde ende tussen erffe die weduwe Gherit Meeus dander sijde, hoedende metten andere eijnde aen die ghemeijnt van Tilborch als sij seijden op welck ghedeelt voers die anderen voers volcomelijcke op vertegen hebben tot behoeff Engelberen voers daer Engelberen voers uit gelden ende betalen sal, aen Ghijsbrecht Beerthen ix lopen rogge erfpachs Item den Heijlige Geest van Tilborch een lopen rogge erfpachs ende daer toe den selve 1 oirt stuijver Item te gelden Item Jacoppen haeren moeder 1/2 mud rogge lijffpachs Item die helft in Lucas van Amelzoeije chijns jaerlics van recht hier uit te vergelden et promisit (en heeft beloofd) die een den ander deese erffdeijlinghe ende erffscheijdinghe altijt vast ende stentich te houwe, ende dat enijeghelijcke sijn commer, hem inde deijllinghe voers toeghevuecht sijnde, alsoe gelden ende betalen sal, ten termijne daertoe gheset, datte andere ende sijn goeden hiertegen gedeijlt, daeraff sullen blijven onghehouwe tot ewige (dagen), met voerwarden toeghedaen off naemaels verborgen commer quame op ijemants ghedeelt ende hier inne deijllinge nijet ghenoept en is, dien commer alsoe comende, hebben, sij malcanderen gelooft te helpen gelden ende dragen kijnts kijntsgelijck sonder argelist datum vi februarij scabini Vessem, Berijs.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832