Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1518-14-7913-29v

Peter zoen wilner (wijlen) Willems die Beer heeft geloeft als een principael sculder hem te gelden ende te betalen Gherit Ghijsbert zoen van Boerden een halff mud roggen jaerlics ende erffelics pachs allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerten vi 1/2 lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch aen die Hoeven tussen erffe Henrick Cornelis Appels zoen deen sijde ende tussen erffe Gherits voers dander sijde streckende vande erffe Aerts van Riel totte ghemeijnte toe aldaer als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) die onderpanden goet te maken ende allen (commer) daer op comende aff te doen datum x maij scabini Stevens, Vermee.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832