Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1518-14-7913-44r

Willem zoen wilner (wijlen) Lambrecht Roeloffs zoen ende met hem Adriaen sijn wittige zoen ende Willem Thijs Mutsaerts zoen ut tutor (als voogd) Aleijtten sijns wijffs dochter Willems voers een stuck landts totte voers Willem behoerende vi lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hasselt tussen erffe Lambrecht Willem Lambrechts zoen deen sijde ende tussen erffe Daniel ende Gherit ghebruederen zoen Jan Luijtkens dander sijde streckende vande erffe Cornelis die Beer cum alijs (met anderen) totte erffe Jan Jan Nouwe zoen als shij seede supportaverunt (hebben overgegeven) Lambrechten Willem Lambrechts zoen met affgaen ende vertijden als dat behoerlijcken ende recht is et promiserunt warandiam (en hebben beloofd te waren) los ende vrij uitghenomen omtrent 1/2 stuijver chijns den kijnderen Henrick Embrecht zoen tot Oesterwijck te gelden ende allen andere commer ende calangien daerop comende altemael aff te doen den selven datum Sinte Lucien dach ... scabini Stevens, Berijs

Lambrecht voers promisit Willem sijn vader voers ende Heijlwige sijne moeder verthien lopen roggen jaerlics ende lijffpachs alsoe lange als Willem ende Heijlwich voers leven sullen inde menscheijt ende niet langer, allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse ... over een jaer uit ende vande onderpanden voers et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) alsmen lijffpacht sculdich is te waren ende allen commer daer op comende aff te doen datm scabini ut supra

Lambrecht Willem Lambrechts zoen heeft helmelinge vertegen opten alinghe recht op allen ende enijegelijcken goeden het sij haeffelic oft erffelic die welck hem in toecomende tijde, aencomen ende versterven mogen van Willem sijn vader ende Heijwige sijnre moeder .... eest in herden in weecken in diepen ende in drooge etc als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Adriaen sijnen bruer ende Willem Thijs Mutsaerts zoen sijnen zwager met affgaen ende vertijden als dat behoerlijcke ende recht is et promisit (en heeft beloofd) commer van sijnen weege aff te doen, ende hier voer en sal Lambrecht voers nijet gehouwe weesen in enige costen aengaende daer uit ... van vader ende moeder off enige sculden die sij nae hen doot achter laten moge uitgenomen, off Willem hen vader ende Heijlwich hen moeder in toecomende tijden enich ghebreck leeden van eethen van drincken van cleden ende scoenen ende andere haeffenisse, daer sal Lambrecht voers dat derde deel in gelden sonder argelist datum scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832