Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1518-14-7913-45v

Gherit Henrick Gerits van Boerden heeft geloeft als een principael sculder hen te gelden ende te betalen Jan zoen wilner (wijlen) Gherit Jan Maes Ghenen tot behoeff sijner ende tot behoeff Peter sijns bruers ende Lijsbet sijn suster een mud roggen jaerlics ende erffelics pachs allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van een huijs hoff met sijn gronde ende toebehoerte xiiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen dat Creijven tussen erffe Gherit Jan Reijnen zoen deen sijde ende tussen erffe IJken Mutsaerts met meer anderen dander sijde streckende van de erffe die weduwe Jan Sijmons cum alijs (met anderen) totter ghemeijnde strathen toe aldaer als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende die onderpanden goet te maken ende allen commer daer op comende aff te doen datum iii januarij scabini Stevens, Berijs.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832