Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1518-14-7914-14r

Jan zoen wilner (wijlen) Jan Nouwe heeft geloeft als een principael sculder hem te gelden ende te betalen Willem zoen wilner (wijlen) Stevens vande Hoeve twelff lopen rogge jaerlics ende erffelics pachs allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van huijs hoff met sijnen gronde ende toebehoerten ende erffe hier aenliggende iii loepnsaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hasselt tussen erffe Peter Willem sBeren deen sijde ende tussen die ghemeijn straet dander sijde streckende vande erffe Henrick Cornelis Appels zoen totte ghemeijnde strathe toe als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende die onderpanden goet te maken ende allen commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den selven datum quita februarij scabini Vermee, Berijs.



Zoeken in website: De Hasselt voor 1832