Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1518-14-7914-15r

Lauwreijs weduwe wilner (wijlen) Jan Sijmons cum tutore (met haar voogd) allen alsulcken tocht ende recht van tochte weege als sij besittende is in een stuck lands gelegen ut infra (als hier onder) supportavit (heeft overgegeven) haeren wittige kijnderen et promisit (en beloofd) van tochte weege ut moris est (zoals gebruikelijk is) datum

Cornelis, Sijmon, Jan, ende Eelen gebroeders zoenen wilner (wijlen) Jan Sijmons zoen van Maerle voer hen selve ende voer Marie hen suster niet tegenwoordich sijnde daer Cornelis cum suis voers voer geloeft hebben een stuck lands hen toebehorende twe lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende, gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse geheijten in die Hasseltse Acker, tussen erffe Vranck Lemmens deen sijde ende tussen erffe Aleijt die weduwe Gerit Jan Maes Gheene cum pueris (met haar kinderen) dander sijde, streckende vande erffe Embrecht Eelkens totte ghemeijnde zoeije toe ende welck stuck lands voers Cornelis Daneels zoen erffelijcken vercocht ende opghedragen heeft Lauwreijs die weduwe Jan Sijmons ter tochte ende haer wittige kijnderen ten erve ut patet in literis de Tilborch supportaverunt (zoals blijkt uit brieven van Tilburg hebben overgegeven) Vrancken Gherit Lemmens zoen simul cum literis et promisit (samen met de brieven en heeft beloofd) commer van henne weege aff te doen datum scabini ut supra (xxi meij scabini Vermee, Berijs).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832