Menu

Documenten

Document R-1518-14-7914-16r

Henrick zoen wilner (wijlen) Gherit Beijkens ut tutor (als voogd) Elijszabetten sijns wijffs dochter wilner (wijlen) Embrecht Eelkens allen alsulcken versterff ende recht van versterven als hem aencomen ende verstorven is van wilner Embrecht Eelkens voirs ende oeck van Katherijn dochter wilner Embrecht Eelkens voers ... eest in herden in weecken, in diepen ende in droogen ende alsoe verre men die goeden inden naemen voers bevijnden can als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Eelen zoen wilner Embrecht Eelkens sijn zwager met affgaen ende vertijden als dat behoerlijcke ende recht is et promisit (en heeft beloofd) commer van sijnen weege aff te doen, salvo (behalve) dat Eelen voers daer uit sal gelden ende betalen een halff mud rogge erfpachs aen Gherit zoen wilner Gherit Beijkens, ende welck 1/2 mud rogge erffpachs voers Eelen voers alsoe gelden ende betalen sal et promisit super se et bona sua (en heeft beloofd op zich en zijn goederen), dat Henricken voers ende sijn goeden ende erffgenamen Embrecht Eelkens voers ende hen goeden daer aff sullen blijven ongehouwen tot ewigen dage, ende allen commer crot hijnder ende scaeij daer op comende altemael aff te doen den selven datum ut supra scabini Stevens, Vermee

Eelen voirs dit ghedeelt ut supra supportavit (heeft overgegeven) Dingen ende Jenneken sijne wittige susteren salvo (behalve) dat Eelen voers dit halff mud rogge selve sal blijven gelden uit sijnen goeden opte Couwenberch, ende andere, soe gheloeft hij commer van sijnen weege aff te doen simul cum literis (samen met de brieven) datum op Sinte Michiels dach scabini Stevens, Berijs anno 1519.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832