Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1518-14-7914-16v

Eelen ende Joest ghebruederen zoenen wilner (wijlen) Embrecht Eelkens, elck hen ghedeelt ende rechjt in een huijs hoff met sijnen gronde ende toebehoerten ende erffe daer aen liggende vi lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aent Creijven daer wilner Embrecht Eelkens in bestorven is, Item hier toe hen gedeelt ende recht in een stuck erffs geheijten den ..hoff gelegen op dander sijde vande strathen tegen den huijs hoff voers iii lopensaet off daer omtrent begrijpende Item hier toe hen gedeelt in een stuck lands geheijten den Hoogen Acker v 1/2 lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen aldaer in die Creijvense Acker Item hier toe hen gedeelt in een stuck lands geheijten den Cruijsacker gelegen aldaer Item hier toe noch hen gedeelt in een stuck lands geheijten den Gheeracker ende welck gedeelt voers Eelen nde Joest voers aencomen ende verstorven is van wilner Embrecht henne vader voers en van wilner Katherijn henne suster als sij seede supportaverunt (hebben overgegeven) Cornelis zoen wilner Jan Sijmons zoen met affgaen ende vertijden ende simul cum literis (samen met de brieven), daer Cornelis voers uit gelden ende betalen sal den ouden commer, soe verre dien beloopt tot Eelens ende Joesten voers gedeelt toe ende allen anderen commer ende calangie van henne (weege) daer op comende altemael aff te doen den selven datum xxii meij scabini Ael, Vermee.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832