Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1518-14-7914-20r

Adriaen zoen wilner (wijlen) Jan Peter Nouwen zoen die Jan vercregen hadde bij Elijszabette dochter wilner Aert Corts Bonten, sijn gedeelt ende recht, dwelck hem noch toecomende is van Korstiaen weduwe wilner Aert Corts Bonten voers dochter wilner Daneel Denijs, in een stuck lands den heelen acker iii 1/2 lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende, gelegen inder parochie van Tilborch ter plaetse geheijten in die Teeten Braeck, ende welck stuck lands, Korstiaen voers noch in tochte blijft besitten haer leven lanck duerende, ende nae de doot van haer soo sal dat vierendeel vanden acker voers comen ende versterven op Adriaen voers alsoe hij seede supportavit (heeft overgegeven) Adriaen Michiel Roeloffs zoen met affgaen ende vertijden als dat behoerlijcke ende recht is et promisit (en heeft beloofd) commer van sijnen weege aff te doen Item hier sijn bij ghestaen Cornelis Daniels zoen, Aert Peter Nouwen zoen ende Anthonis Franck Adriaens zoen et promisit (en heeft beloofd) voer die tocht van Corstiaen voers, als dat die tocht voers den voers Adriaen coper nijet hijnderlic weesen en sal in enige toecomende tijde aengaende den ghedeelt voers ende allen commer crot hijnder daer op comende aengaende dien altemael aff te doen den selven datum op Sinte Sebastiaens dach scabini Ael, Vermee anno xviii.

Adriaen zoen wilner Jan Peter Nouwe zoen voers promisit super se et bona sua (heeft beloofd op zich en zijn goederen) Cornelis, Aerden, ende Anthonis voers als dat hij egheensins vercopen off belasten en sal allen alsulcken versterff ende recht van versterven als hem aencomen ende versterven sal van Korstiaen voers ... hij en sal, ierst voor all, ghescheije ende gedeijlt hebben tegen Adriaen voers naede doot van Korstiaen voers datum scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832