Menu

Documenten

Document R-1518-14-7914-20v

Cont sij enijeghelijcken dat comen sijn voer ons scepenen onderghescreven Peter ende Matheeus gebruederen ende Ghertruijt hen suster cum tutore (met haar voogd) ter eenre ende Gherit ende Jan gebruederen ende Aleijt hen suster ter anderen sijde kijnderen wilner (wijlen) Wouter Gherit Wouters soen die Wouter vercregen hadde bij Jenneken dochter wilner Wouter Beijen ende hebben onder hen een erffdeijllinge ende erffscheijdinge ghemaeckt ende aenghedaen van alsulcken goeden als hier nae bescreven staen

Overmits welcke erffdeijllinge ende erffscheijdinge wille soe sullen Peter, Matheeus ende Gheertruijt voers hebben houwen ende erffelijcken besitten tsamen een schuer ende scaepscoeij metten ... ende gront daer die schuer ende scaepscoeij op staet ende met drie eijcken daer achter staende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten achter die Stockhasselt gelegen neve erffe Jan Eelkens deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Gherit ende Jan voers dander sijde, hodende voer op die straet Item hier toe alsulcken weijen ende lant aen een gelegen mette granen tsamen xvii 1/2 lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen aldaer tussen erffe Wijt Eelen Heijhoeff deen sijde ende tussen erffe Jan Zomer cum alijs (met anderen) dander sijde, hoedende met beijde eijnden aen die ghemeijnt van Tilborch aldaer Item hier toe noch v lopensaet heijvelts off daer omtrent begrijpende inde parochie ende plaets voers geheijten Peter Beijen Hoeff tussen erffe Cornelis Gherit Peter Reijnen zoen deen sijde ende tussen erffe Daniel Neel Hermans zoen dander sijde ende dat een eijnde hoedende metten anderen eijnde aen die ghemeijnt voers op welck ghedeelte voers die andere kijnder volcomelijcke op vertegen hebben tot behoeff Peter cum suis voirs te samen op allen scepenen brieven, daer sij uit sullen gelden ende betalen aen Ghijsbrecht Zomers ander halff mudde rogge erffpachs Item aen die erffgenamen Wouter Melis in Bezoeijen xii lopen rogge erfpachs Item den Persoen van Tilborch 1 lopen rogge erfpachs Item den heer van Tilborch omtrent ii stuijvers erfchijns ende den Heijligen Geest van Tilborch omtrent ii stuijver chijns Item Lucas van Amelzoeije omtrent 1/2 chijns jaerlics van recht hier uit te vergelden ter plaets daerinne dat van rechs weege sculdich is te gelden datum xvi aprilis scabini Vermee, Berijs

Item hier tegen sullen Gherit ende Jan bruederen voers tsamen hebben houwen ende erffelijcken besitten een huijs hoff met sijnen gronde ende toebehoerten ende metten erffe daer aen liggende soe lant ende weije ende met een heijvelt daer achter aen gelegen tsamen xv lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie ende plaetse voers tussen erffe Peter cum suis voers ende Jan Eelkens deen sijde ende tussen erffe Jan Peters ende Jan Mutsaerts dander sijde streckende vande ghemeijnde strathen totte ghemeijnte toe aldaer als sij seede op welck gedeelte voers die ander voers volcomelijcke op vertegen hebben tot behoeff Gerit ende Jans voers daer sij uit sullen gelden ende betalen aen die erffgenamen Willem Dries van Riel xxv lopen rogge erfpachs Item in tsHertoge chijns tot Oesterwijck omtrent ii stuijver chijns jaerlics van recht hier uit te vergelden

Item hier tegen sal Aleijt hen suster voers alleen hebben houwen ende erffelijcken besitten een stuck lands iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie ende plaets voers tussen erffe Jan Eelkens deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Peter cum suis voers dander sijde, hoedende op ghemeijn straet Item hier toe een stuck lands iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen aldaer tussen erffe Jan Eelkens voers deen sijde ende deen eijnde ende voerts gelegen aen die ghemeijnt van Tilborch voers op alle sijde Item hier toe noch ii lopensaet heijvelts gelegen aldaer tussen erffe Gherits ende Jans voers dat hier tegen gedeijlt is deen sijde ende tussen die ghemeijnt van Tilborch dander sij ende dat een eijnde hoedende metten anderen eijnde aen erffe Jan Eelkens voers als sij seede op welck ghedeelte voers die anderen voers volcomelijken op vertegen hebben tot behoeff Aleijts voers daer Aleijt voers uit gelden ende betalen sal, den heer vande Bazeldonck 1/2 mud rogge erffpachs Item den erffgenamen Wouter Melis in Bezoeijen iiii lopen rogge erffpachs Item den ... tot Oesterwijck 1/2 Oude Groote te gelden jaerlics van recht hier uit te vergelden et promisit (en heeft beloofd) die een den anderen deese erffdeijllinge ende erffscheijdinge vast ende stentich te houwen, ende dat een ijegelijcken sijnen commer, hem hier toe ghevuegt sijnde, alsoe gelden ende betalen sal ten termijnen ende stede daer toe gheset dat die ander ende hen goeden, daer aff sullen blijven ongehouwe tot ewige dage ende off naemaels verborgen commer quaem op ijemants gedeelte ende hier inne deijllinge niet ghenoempt en is, dien commer alsoe commende, sullen sij malcanderen helpen gelden ende dragen, kijnt kijntsgelijck datum scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832