Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1518-14-7914-4r

In deeser maniere hier nae volgende, soe sijn ghescheijden ende ghedeijlt IJken weduwe Jan Willem Mutsaerts ter eenre, ende haer wittige kijnderen ende erffgenamen ter andere sijde, dats te weeten van alsulcken erffelijcken goeden, als IJken voers naede doot van Jan haer man tegen haer wittige kijnderen ghedeijlt hadde

Overmidts welcke deijilinge wille, soe sal IJken voers hebben houwe ende ghebruijcken haer leven lanck duerende een stuck erffe met eenen huijsken daer op staende vijff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen aent Creijven Item hier toe sal sij heffen en beuren op Jan Lauwreijs Eelkens zoen xxiii lopen rogge erfpachs Item op Em Emmen zoen van Aerl 1/2 mud rogge erfpachs Item op Em Eelkens erfgenamen vi lopen rogge erfpachs Item op Gherit Henric Beijkens vijff lopen rogge erfpachs Item op Peter Jans van Hoeff vi lopen rogge erfpachs Item op Dirck Back vier lopen roggen erfpachs die ter quijtinge staen met acht Rijnsgulden ende met dien iiii lopen rogge voers, soe mach IJken voers haer vrijen wille mede mogen doen sonder ijemants tegen seggen, ende daer toe haer huijsraet te ghebruijcken soe sij gewoonlic is te doen haer leeff dach lanck ende dit voers, sal sij ghebruijcken los ende vrij, van allen bede, commer ende onraet die daer enichsins op comen mach, hoe danich die sijn mach ende dat hebben sij kijnderen voers gelijckerhant geloeft te voldoen kijnts kijntsgelijck sonder ...

Item hier tegen sullen sij kijnderen voers gelijckerhant hebben houwe ende erffelijck besitten allen ende enijeghelijcken anderen erffelijcken goeden die welck IJken voers huijden des daechs besittende is ... ende daer vertijt sij op opten alinge recht ende voerts op haer tocht ut moris est (zoals gebruikelijk is) datum xxix januarij, scabini Vermee, Berijs.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832