Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1518-14-7914-5r

Henrick Cornelis Appels zoen heeft geloeft als een principael (sculder) haer te gelden ende te betalen Jenneken weduwe wilner (wijlen) Adriaen Beij een mud roggen jaerlics ende erffelics pachs allen jaer te gelden ende te betalen op Onser Vrouwen dach Lichtmisse ... van Lichtmisse naestcomende over een jaer uit ende van een huijs hoff met sijnen gronde ende toebehoerten iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hasselt tussen erffe Peter Willem sBeren zoen deen sijde ende tussen die ghemeijn straet dander sijde streckende vande erffe Jan Jan Nouwe zoen totte ghemeijnt toe aldaer Item noch uit ende van eenen stuck beempts iii lopensat vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen in Dalem tussen erffe convent van Tongerloe deen sijde ende tussen erffe Peter Cornelis zoen vande Eijndt dander sijde streckende vande erffe Lauwreijs die Wijse totte erffe geheijten die Groote Heijninghe tot Riel als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende die onderpanden goet te maken ende allen commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den selven datum scabini ut supra (ultimo? januarij, scabini Ael, Vermee).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832