Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1519-14-7914-28r

Cont sij enijegelijcken, dat comen is voer ons scepenen onderghescreven Henrick Claus Wouters zoen alias van Gestel, ende heeft ghewilt ende ghemaeckt ende draegt op Jacoppen sijnen wittigen zoen een stuck erffs tot weijen liggende iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende, gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Cleijn Hasselt omtrent die Steene Camer tussen erffe Robbrecht van Malsen heer tot Tilborch ende Goerl deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Jan Henrick zoen van Gestel dander sijde, hoedende metten anderen eijnde voer aen die ghemeijn straet als hij seede, vande voers Jacoppen dit stuck erffs voers ierst aen te veerden naede doot van Henricken voers ende sijner huijsvrouwe, en dat te ghebruijcken sijnen leven lanck duerende los ende vrij van allen allen commer, ende naede doot van Jacoppen voers soe sal dit stuck erffs voers mede om gaen totten rechte erffgenamen van Henricken ende sijner huijsvrouwe voers, behoudelijcken dies dat die doode hant altijt mette levende deijlle sal sonder argelist datum xvii october scabini Ael, Stevens anno xix.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832