Menu

Documenten

Document R-1519-14-7914-29v

Cont sij enijeghelijcke dat comen sijn voer ons scepenen onderghescreven Jan zoen wilner (wijlen) Embrecht Eelen Mutsaerts ende met hem Cornelis Jan Sijmons zoen ter eenre ende Dingen ende Jenneken ghesusteren dochteren wilner Embrechts voers ter anderen sijde cum ... tutoribus ende hebben onder hen een erffdeijlinge ende erffscheijdinge ghemaeckt ende ghedaen van alsulcken erffelijcken goeden als hier nae bescreven staen

Overmits welcke erffdeijllinge ende erffscheijdinge wille soe sullen Jan ende Cornelis voers hebben houwe ende erffelijcken besitten te weeten Cornelis voers twee gedeelt ende Jan voers tderde gedeelt een stuck erffs geheijten den Oude Hoff iii lopensaet ende 1 vierde vaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen dat Creijven tussen erffe Jan Peter Meeus zoen deen sijde ende tussen erffenis Lijsbet Jans van Spaendonck dochter dander sijde streckende vande erffe Gerit Gerit Reijnen zoen totte ghemeijnde strathen toe Item hiertoe een stuck lands gelegen in den Gheeracker iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie ende plaets voers, tussen erffe Aleijt die weduwe Gherit Jans cum pueris (met haar kinderen) deen sijde ende tussen erffe Michiel Roeloffs ende Dingen ende Jenneken voers dander sijde streckende vande erffe Gerit Henrick Beijkens zoen totte erffe Vranck Gherit Lemmens zoen Item hier toe die helft in een stuck lands, geheijten den Hoogen Acker den heelen acker v lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen aldaer tussen erffe Jan Zomers deen sijde ende tussen erffe Dingen ende Jenneken voers dat hier tegen ghedeijlt is dander sijde als sij seede, op welck ghedeelt ende recht voors Dingen ende Jenneken voers elck met haren momboir voirs, volcomelijcke op vertegen hebben tot behoeff Jan ende Cornelis voers, daer sij uit sullen gelden ende betalen aen Rijckaert Emmen van Oesterhout 1/2 mud rogge erfpachs Item aen Peter Timmermans tot Dongen 1/2 mud roggen erfpachs Item aende Persoen off sijn Altaristen tot Tilborch twe lopen roggen erfpachs Item die helft van sess ponden erffchijns ten Bosch te gelden Item hier toe noch die helft vande gront chijns jaerlics van recht hier uit te vergelden, ende daertoe die een anderen te weege soe verre dats ... noot sijn

Item hier tegen soe sullen Dingen ende Jenneken voers hebben houwen ende erffelijcke besitten een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerten v lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie ende plaetse voers tussen erffe Lauwreijs die weduwe Jan Sijmons cum pueris (met haar kinderen) deen sijde deen eijnde ende tussen erffe Dingen ende Jenneken voers dander sijde, hoedende voer op die ghemeijn straet Item hier toe twe lopensaet lands aenden Gheeracker tussen erffe Neel van Spaendonck deen sijde ende tussen erffe Jan ende Cornelis voers dander sijde streckende vande erffe Gherit Henrick Beijkens zoen totte erffe Michiel Roeloffs Item hier toe die helft vanden Hoogen Acker ut supra (als boven) te weeten die noorden sijde tussen erffe Jan ende Cornelis voers dat hier tegen ghedeijlt is den sijde ende tussen erffe Lauwreijs die weduwe Jan Sijmons voers cum alijs (met anderen) dander sijde als sij seede op welck gedeelt ende recht voers Jan ende Cornelis voers volcomelijcke op vertegen hebben tot behoeff Dingen ende Jenneken voers, daer sij uit sullen gelden ende betalen aende Heijligen Geest van Tilborch viii 1/2 lopen roggen erfpachs Item aen IJken Mutsaerts vi lopen roggen erfpachs Item aenden Persoen cum suis twe lopen rogge erfpachs Item die helft van sess ponden ten Bosch te gelden Item daer toe die helft vande gront chijns et promiserunt (en hebben zij geloofd) die een den ander deese erffdeijllinge ende erffscheijdinge altijt vast ende stentich te houwe, ende dat ghelijck sijnen commer alsoe gelden ende betalen sal, dat die anderen hen goeden daer aff sullen blijven ongehouwe, salvo (behalve) off verborgen commer quaeme, malcanderen te helpen gelden ende dragen ut mores est (zoals gebruikelijk is) datm op Sinte Michiels dach scabini Stevens, Berijs.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832