Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1519-14-7914-30r

Jan zoen wilner (wijlen) Jan Nouwe heeft geloeft als een principael sculder hem te gelden ende te betalen Gheriden zoen wilner Adriaen Oeijen een mud rogge jaerlics ende erffelics pacht alle jaer te gelden ende te betalen op Sint Baven dach ... over een jaer uit ende van een stuck erffs vii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Steene Camer tussen erffe Robbrecht van Malsen heer tot Tilborch deen sijde ende tussen erffe Joest Laukens cum alijs (met anderen) dander sijde streckende vande erffe heer Jans Vermee totte ghemeijnde strathen aldaer Item noch uit ende van eenen stuck beempts een buender vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen in die Sprockt tussen erffe Henrick Cornelis Appels zoen deen sijde ende tussen erffe Denijs Gherit Reijnen zoen dander sijde hoedende op die gemeijn Leije als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende die onderpanden goet te maken ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den selven datum op Sinte Matheeus dach scabini Vermee, Berijs anno xix.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832